discover-faq 에서 본문 정렬문제

본문에 Kboard미디어추가로 이미지를 삽입하고 가운데 정렬을 했으나 좌측정렬로 고정되어 보여집니다.

해결방법은 무엇일까요?

좋은 정보와 인맥을 동시에, 워드프레스 사용자 단톡방 참여하기
좋은 정보와 인맥을 동시에, 워드프레스 사용자 단톡방 참여하기
 • 안녕하세요~^^

  KBoard 디스커버 FAQ 스킨을 업데이트했습니다.

  최신 버전으로 업데이트하신 후에 다시 확인해보시겠어요?

  스킨 업데이트는 워드프레스 관리자 -> 스토어 페이지에서 할 수 있습니다.

   

  만약, 업데이트를 할 수 있는 상황이 아니라면

  FTP로 접속해서 /wp-content/plugins/kboard/skin/사용중인스킨/style.css 파일에

  아래의 코드를 찾아서

  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content { padding-bottom: 20px; }

  찾은 코드 밑에 아래의 코드를 추가해보시겠어요?

  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view { margin: 0; padding: 0; word-break: break-all; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view iframe { max-width: 100%; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view img { display: inline; margin: 0; vertical-align: middle; max-width: 100%; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view hr { margin: 10px 0; padding: 0; height: 1px; border: 0; background-color: #dee2e4; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view p { margin: 0 0 0.75em; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view p:last-child { margin: 0; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view .thumbnail-area { text-align: center; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view .aligncenter { display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view .alignright { float:right; }
  .kboard-discover-faq-list .kboard-list .kboard-list-content .content-view .alignleft { float: left; }

  고맙습니다.

이미지 사진은 imgur에 업로드한 뒤 링크 걸어주세요.
좋은 정보와 인맥을 동시에, 워드프레스 사용자 단톡방 참여하기