KBoard

데모게시판은 정기적으로 초기화 됩니다.
모든 질문은 코스모스팜 스레드에 남겨주세요.
https://www.cosmosfarm.com/threads
KBoard가 적용된 워드프레스 홈페이지를 자유게시판에 올려주세요.
https://www.cosmosfarm.com/threads/questions/10

설치된 플러그인 버전 : KBoard 5.4.2, 댓글 4.5
KBoard 게시판 업데이트 내용 보기
KBoard 댓글 업데이트 내용 보기

워드프레스 소식을 빠르게 전달받는 [카카오톡] 단톡방 참여하기
https://open.kakao.com/o/gZtmWZEb

PHP 코드 삽입 테스트

작성자
코스모스팜
작성일
2018-07-13 15:28
조회
7780

PHP 코드 삽입 테스트

/**
 * Warn about comment not found
 *
 * @param int $comment_id Comment ID.
 */
function echo_comment_id( $comment_id ) {
	printf( 'Comment ID %s could not be found', esc_html( $comment_id ) );
}
add_action( 'comment_id_not_found', 'echo_comment_id', 10, 1 );

고맙습니다.

전체 6

 • 2019-09-19 01:23

  댓글

  첨부파일 : jjOB.jpg


  • 2019-12-06 11:02

   ty


 • 2019-02-08 13:18

  ㅎㅎㅎ


  • 2019-02-08 13:18

   213123


   • 2019-02-08 13:18

    1231231


 • 2019-09-19 01:24

  7뎌ㅕㅇ

  jjOB.jpg


전체 1,621
번호 썸네일 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
워드프레스 소식을 빠르게 전달받는 [카카오톡] 단톡방 참여하기 (2)
코스모스팜 | 2019.09.23 | 추천 1 | 조회 4116
코스모스팜 2019.09.23 1 4116
공지사항
유튜브 동영상 삽입 방법 (3)
코스모스팜 | 2018.08.08 | 추천 5 | 조회 8143
코스모스팜 2018.08.08 5 8143
공지사항
PHP 코드 삽입 테스트 (6)
코스모스팜 | 2018.07.13 | 추천 2 | 조회 7780
코스모스팜 2018.07.13 2 7780
1407
jhgjhgjhgjhgjhg
kjhkjhkjh | 2019.10.22 | 추천 0 | 조회 298
kjhkjhkjh 2019.10.22 0 298
1406
a
11 | 2019.10.18 | 추천 0 | 조회 387
11 2019.10.18 0 387
1405 가나다
가나다
비밀글 가나다
백상현 | 2019.10.07 | 추천 0 | 조회 2
백상현 2019.10.07 0 2
1404
비밀글 <테스트>
xptmxm | 2019.10.06 | 추천 0 | 조회 1
xptmxm 2019.10.06 0 1
1403
test
test | 2019.10.06 | 추천 0 | 조회 425
test 2019.10.06 0 425
1402
asdf test
김정훈 | 2019.10.04 | 추천 0 | 조회 643
김정훈 2019.10.04 0 643
1401
itest#2
1111 | 2019.10.04 | 추천 1 | 조회 452
1111 2019.10.04 1 452
1400
itest
itest | 2019.10.04 | 추천 0 | 조회 458
itest 2019.10.04 0 458
1399 aasdfasdfasdf
aasdfasdfasdf
aasdfasdfasdf
홍길동 | 2019.10.02 | 추천 0 | 조회 488
홍길동 2019.10.02 0 488
1398
ㅇㄴㄹㄴㅇ
ㅇㅇ | 2019.09.27 | 추천 0 | 조회 383
ㅇㅇ 2019.09.27 0 383
Re:ㅇㄴㄹㄴㅇ (1)
용용ㅇ | 2019.10.08 | 추천 0 | 조회 298
용용ㅇ 2019.10.08 0 298